Thông báo tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2024 – 2025

Thứ tư - 24/04/2024 03:35
Học sinh là người dân tộc thiểu số đã hoàn thành chương trình Tiểu học, mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại

THÔNG BÁO
Tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2024 – 2025

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;
Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 28/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về phân luồng, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang, năm học 2024-2025;
Căn cứ Công văn số 489/SGD-GDTrH, ngày 29/03/2024 của Sở GDĐT Hà Giang, hướng dẫn phân luồng tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025;
         Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-NTXM, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025 của Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần;
Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Xín Mần thông báo tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh
         Thực hiện theo Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc nội trú, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT và kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 28/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về Phân luồng, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang, năm học 2024-2025 cụ thể như sau:
1.1. Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6.
- Học sinh là người dân tộc thiểu số đã hoàn thành chương trình Tiểu học, mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại:
+ Xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi chung là xã, thôn đặc biệt khó khăn);
+ Xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền.
- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người đã hoàn thành chương trình Tiểu học: Số lượng tuyển không quá 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao. Căn cứ xác định thực hiện theo Điều 2, Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.
- Học sinh là người dân tộc Kinh, đã hoàn thành chương trình Tiểu học, mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành: Số lượng tuyển không quá 10% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho từng trường.
1.2. Đối tượng tuyển sinh vào lớp 10.
- Học sinh là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp THCS, mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại:
+ Xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi chung là xã, thôn đặc biệt khó khăn);
+ Xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền.
- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người đã tốt nghiệp THCS: Số lượng tuyển không quá 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao. Căn cứ xác định thực hiện theo Điều 2, Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.
- Học sinh là người dân tộc Kinh, đã tốt nghiệp THCS, mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành: Số lượng tuyển không quá 10% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho từng trường.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần
- Tỷ lệ tuyển sinh tại các xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn tối thiểu là 80% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao.
- Tỷ lệ tuyển sinh tại các xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I tối đa là 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao. Đối với các xã, phường, thị trấn khu vực I và II, ưu tiên xét tuyển đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 hoặc lớp 10 được phân bổ theo từng xã, theo tỉ lệ số hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 hoặc lớp 10 của xã đó trong tổng số hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 hoặc lớp 10 của toàn huyện. Sau khi phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho từng xã, tiếp tục phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho từng dân tộc trong xã đó, theo tỉ lệ số hồ sơ đăng ký của từng dân tộc trong tổng số hồ sơ đăng ký tuyển sinh của toàn xã.
- Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần năm học 2024 – 2025 cụ thể như sau:
+ Tuyển sinh vào lớp 6 là 70 học sinh.
+ Tuyển sinh vào lớp 10 là 70 học sinh.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Tuyển sinh vào lớp 6 thực hiện theo phương thức xét tuyển
- Tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện theo phương thức thi tuyển
4. Vùng tuyển sinh:
         - Đối với lớp 6: Tuyển sinh các xã Bản Ngò, Nàn Ma, Nấm Dẩn, Nà Chì, Khuôn Lùng, Quảng Nguyên, Chế Là, Tả Nhìu, Cốc Rế, Thu Tà và thị trấn Cốc Pài của huyện Xín Mần.
  • Đối với lớp 10: Tuyển sinh học sinh ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn
huyện Xín Mần
5. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 trường PTDTNT
- Giấy khai sinh hợp lệ;
- Học bạ cấp tiểu học đối với dự tuyển vào cấp THCS; học bạ cấp THCS đối với dự tuyển vào cấp THPT;
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với dự tuyển vào cấp THPT);
- Các loại giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
6. Tổ chức tuyển sinh
a) Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 cụ thể như sau:
- Thông báo tuyển sinh đến các trường Tiểu học, Tiểu học và trung học cơ sở, các trường THCS, các trường PTDTBT Tiểu học và THCS, trường PTDTBT THCS trên địa bàn huyện trước ngày 15/4/2024.
- Tổ chức cho học sinh lớp 9 năm học 2023- 2024 đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 10 trên Cổng dịch vụ công. Từ ngày 01/5/2024 đến 17h00’ ngày 15/5/2024
- Điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10. Chậm nhất 16 giờ ngày 17/5/2024
- Hoàn thành công tác tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh; hoàn thành công tác nhập liệu; in danh sách thí sinh đăng ký dự thi, dự xét theo thứ tự a,b,c. Chậm nhất 15h00’ ngày 18/5/2024
- Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ tuyển sinh lớp 6, lớp 10. Hoàn thành trước ngày 21/5/2024
            - Hoàn thiện và gửi hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 (đối tượng diện tuyển thẳng) gửi về Sở GD&ĐT. Chậm nhất 15h00’ ngày 30/5/2024
         - Tổ chức thi vào lớp 10: Ngày 05/6/2024
         b) Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh lớp 6 cụ thể như sau:
- Tổ chức cho học sinh lớp 5 năm học 2023- 2024 đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 6. Từ ngày 01/5/2024 đến 17h00’ ngày 15/5/2024
- Nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 6. Từ ngày 10/6 đến 15/6/2024
            - Báo cáo kết quả tuyển sinh. Trước ngày 20/8/2024
7. Công tác thi tuyển vào lớp 10
a) Môn thi: Thí sinh phải làm 02 bài thi Toán và Ngữ văn.
b) Nội dung đề thi có phạm vi kiến thức trong Chương trình cấp THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9 theo quy định của Bộ GD&ĐT.
c) Hình thức thi và thời gian làm bài: Hình thức tự luận; thời gian 120 phút/bài thi.
d) Địa điểm thi: Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần - nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường PTDTNT THPT tỉnh đều dự thi tại trường PTDTNT THCS&THPT huyện nơi học sinh cư trú
đ) Các Hội đồng Coi thi làm việc. Từ ngày 03/6/2024 đến hết ngày 05/6/2024.
- Thời gian thi: Thứ 4, ngày 05/6/2024
TT Buổi thi Môn thi Thời gian làm bài Giờ mở túi đề thi Giờ phát đề thi Giờ bắt đầu làm bài
1 Sáng Ngữ văn 120 phút 07h40 07h55 08h00
2 Chiều Toán 120 phút 14h10 14h25 14h30
* Lưu ý
- Thí sinh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến hoặc đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại Hội đồng tuyển sinh gần nhất để được hỗ trợ;
- Thí sinh vừa có nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 Trường PTDTNT, vừa có nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên thì đăng ký tuyển sinh và dự thi tại Trường THPT Chuyên;
- Mỗi thí sinh được quyền đăng ký tối đa 04 (bốn) nguyện vọng xét tuyển: (1) Trường PTDTNT THCS&THPT; (2) Trường PTDTNT THPT tỉnh; (3) Trường phổ thông không chuyên biệt theo vùng tuyển sinh; (4) Trường phổ thông không chuyên biệt khác trên cùng địa bàn huyện/thành phố;
- Thí sinh chỉ được đăng ký hồ sơ tuyển sinh tại duy nhất một Hội đồng tuyển sinh;
- Thí sinh không trúng tuyển vào trường PTDTNT, nếu đăng ký nguyện vọng vào trường phổ thông không chuyên biệt theo vùng tuyển sinh thì được tính ngang hàng với nguyện vọng 1 của các thí sinh dự thi vào các trường phổ thông không chuyên biệt
- Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị dạy học, … Trường PTDTNT THCS&THPT XÍn Mần xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn cụ thể như sau:
Lớp Môn lựa chọn Ghi chú
10A Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học  
10B Địa lý, Giáo dục kinh tế pháp luật, Sinh học, Âm nhạc  
8. Tổ chức Chấm thi, Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10
8.1. Chấm thi và thông báo kết quả tuyển sinh
- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang thực hiện công tác chấm thi, thông báo kết quả chấm thi.
- Thời gian: Từ ngày 07/6/2024 đến 17/06/2024.
8.2. Phúc khảo bài thi
- Hội đồng tuyển sinh của nhà trường thông báo kết quả tuyển sinh và nhận đơn phúc khảo của thí sinh, hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH);
- Hồ sơ đề nghị phúc khảo gồm:
+ Văn bản đề nghị phúc khảo của nhà trường;
+ Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo;
+ Đơn xin phúc khảo của thí sinh;
            - Tiếp nhận hồ sơ phúc khảo của thí sinh sau khi thông báo kết quả chấm thi. Từ ngày 17/6 đến 11h00’ ngày 22/6/2024
         - Gửi hồ sơ phúc khảo về Sở GD&ĐT. Từ 8h00- 11h00 ngày 23/6/2024
9. Công tác xét tuyển thẳng vào trường PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần
- Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau được tuyển thẳng vào trường PTDTNT:
(1) Thí sinh dân tộc thiểu số rất ít người;
(2) Thí sinh trung học cơ sở thuộc đối tượng quy định tại Điều 9 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc nội trú, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật vào học trường PTDTNT trung học phổ thông;
(3) Thí sinh tiểu học thuộc đối tượng quy định tại Điều 9 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc nội trú, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT đạt giải cấp tỉnh trở lên về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được vào học trường PTDTNT trung học cơ sở.
- Số lượng thí sinh tuyển thẳng là người dân tộc thiểu số rất ít người: Thực hiện theo Kế hoạch số 74/KH-UBND;
- Dành không quá 20% trên tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao để tuyển thẳng đối tượng được quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc nội trú, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT;
- Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 trường PTDTNT không phải tham gia thi tuyển. Tuy nhiên việc đăng ký tuyển sinh vẫn thực hiện tương tự như các thí sinh tham gia thi tuyển.
- Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 trường PTDTNT có thể lựa chọn đăng ký dự tuyển theo hình thức thi tuyển để tham gia xét tuyển theo phương thức thi tuyển (nếu có nguyện vọng). Thí sinh đã đăng ký tham gia thi tuyển thì không được duyệt trúng tuyển theo hình thức xét tuyển.
10. Tổ chức xét duyệt kết quả tuyển sinh: Do Sở GD&ĐT thực hiện
10.1. Điểm xét tuyển trường PTDTNT (ĐXTNT): Theo Phụ lục I đính kèm.
10.2. Nguyên tắc xét trúng tuyển
- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham gia thi tuyển, dự thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt từ 0,25 điểm trở lên;
- Việc xác định thí sinh trúng tuyển sẽ được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu cụ thể theo từng xã, từng dân tộc (đối với tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 các trường PTDT Nội trú THCS&THPT) và lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu (sau khi đã trừ chỉ tiêu dành cho đối tượng được tuyển thẳng);
- Xét tuyển theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Trường hợp xét hết nguyện vọng 1 nhưng vẫn còn chỉ tiêu thì mới xét đến nguyện vọng 2;
- Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét trúng tuyển nguyện vọng 2;
- Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng, có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn thí sinh trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Thí sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn HSG văn hoá cấp tỉnh, theo thứ tự từ giải cao đến giải thấp;
+ Thí sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn HSG văn hoá cấp huyện, theo thứ tự từ giải cao đến giải thấp;
+ Thí sinh có điểm trung bình môn cả năm của năm học lớp 9 cao hơn (đối với tuyển sinh vào lớp 10), nếu vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét đến các lớp học bên dưới tiếp theo;
+ Thí sinh có tổng điểm các bài kiểm tra định kỳ cuối năm đối với môn học tính điểm của năm học lớp 5 cao hơn (đối với tuyển sinh vào lớp 6), nếu vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét đến các lớp học dưới tiếp theo;
+ Thí sinh có tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán và Tiếng việt của năm học lớp 5 cao hơn (đối với tuyển sinh vào lớp 6), nếu vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét đến các lớp học dưới tiếp theo;
+ Thí sinh là nữ.
11. Duyệt kết quả tuyển sinh, tổ chức nhập học
11.1. Duyệt kết quả tuyển sinh
- Tuyển sinh vào lớp 6, 10 Trường PTDTNT: Hội đồng xét duyệt kết quả của Sở GD&ĐT tổ chức xét duyệt. Kết quả trúng tuyển chính thức do UBND tỉnh phê duyệt.
11.2. Tổ chức nhập học
- Căn cứ kết quả tuyển sinh, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần thông báo kết quả trúng tuyển và chuyển giấy báo nhập học đến từng thí sinh. Chậm nhất ngày 16/7/2024
         - Học sinh nộp giấy báo nhập học và hồ sơ tại Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần và xác nhận nhập học. Trước 16h00’ ngày 22/7/2024
- Nhà trường tiến hành thu nhận hồ sơ của thí sinh, tổ chức hậu kiểm; nộp báo cáo và danh sách thí sinh xác nhận nhập học về Sở GD&ĐT, xin ý kiến tuyển bổ sung. Chậm nhất ngày 25/7/2024
- Những học sinh không trúng tuyển vào lớp 6 Trường PTDTNT THCS&THPT nộp hồ sơ vào trường học có cấp THCS thuộc vùng tuyển sinh; những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, PTDTNT THPT tỉnh, PTDTNT THCS&THPT, THPT, THCS&THPT nộp hồ sơ vào các Trung  tâm GDNN-GDTX, GDTX-HN tỉnh, Trường Trung cấp DTNT-GDTX Bắc Quang;
12. Lệ phí xét tuyển, thi tuyển (Không áp dụng đối với học sinh thuộc vùng đặc biệt khó khăn, khu vực III, con hộ nghèo, gia đình chính sách)
13. Về thu phí tuyển sinh vào lớp 6 (phương thức xét tuyển)
- Thu theo mức tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong ccs cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang là 25.000đ/HS
14. Về thu phí tuyển sinh vào lớp 10 (phương thức thi tuyển)
Thu theo mức tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong ccs cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang là 150.000 đồng/học sinh/đợt.
15. Hình thức nộp lệ phí tuyển sinh
+ Đối với thí sinh ĐKDT theo hình thức trực tiếp: Thu, nộp cùng thời điểm thí sinh đến đăng ký dự thi (tại Hội đồng tuyển sinh trường PTDTNT THCS&THPT Xín Mần);
 + Đối với thí sinh ĐKDT theo hình thức trực tuyến: Nộp bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản: 8207201001074. Tên đơn vị thụ hưởng: Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Xín Mần. Mở tại: Agibank huyện Xín Mần.  
*Lưu ý: Nội dung chuyển khoản ghi: LPTS+ Họ và tên học sinh + mã hồ sơ tuyển sinh (mã hồ sơ được sinh ra sau khi nộp hồ sơ trên hệ thống).
16. Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ tuyển sinh các lớp đầu cấp
Bước 1: Học sinh/cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh
- Cách thức đăng ký: Trực tuyến qua đường link: https://dichvucong.hagiang.gov.vn  hoặc thực hiện đăng ký trực tiếp tại dịch vụ công tại UBND xã hoặc thị trấn.
- Trong bước này học sinh/cha mẹ học sinh được quyền đăng ký, thay đổi đăng ký, điều chỉnh thông tin sai sót (nếu có).
- Hội đồng tuyển sinh của nhà trường tiếp nhận xử lý hồ sơ, thực hiện theo bước 2.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
- Hội đồng tuyển sinh của nhà trường (nơi thí sinh đăng ký nguyện vọng 1) đối chiếu quy định, kiểm tra tài liệu minh chứng về nơi cư trú, các điều kiện được hưởng chế độ ưu tiên khác,... nếu hồ sơ đúng, đủ thì tiến hành chuyển hồ sơ sang bước tiếp nhận.
Bước 3. Xử lý hồ sơ
- Nếu hồ sơ tuyển sinh sai hoặc thiếu thông tin, trả hồ sơ cho học sinh/cha mẹ học sinh, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (ghi rõ cần bổ sung nội dung nào). Đồng thời niêm yết kết quả tiếp nhận trên bảng tin, trang thông tin của nhà trường https://noitruxinman.edu.vn hoặc fanpege của nhà trường https://www.facebook.com/noitruxinman sau khi kết thúc bước 1 theo thời gian quy định.
- Trong bước này học sinh được bổ sung tài liệu minh chứng. Nếu không đủ điều kiện thì trong thời gian đăng ký tuyển sinh học sinh/cha mẹ học sinh được quyền đổi hồ sơ đăng ký nguyện vọng khác phù hợp. Nếu hết thời gian đăng ký tuyển sinh, học sinh/cha mẹ học sinh không đổi hồ sơ đăng ký nguyện vọng thì Hội đồng tuyển sinh nhà trường loại bỏ nguyện vọng của học sinh không đủ điều kiện.
- Hội đồng tuyển sinh thực hiện việc xét tuyển hoặc báo cáo dữ liệu tuyển sinh về Sở GD&ĐT để tổ chức thi tuyển.
- Bước này học sinh/cha mẹ học sinh không được thay đổi thông tin đã đăng ký. Đối với đối tượng thi tuyển, học sinh/cha mẹ học sinh nhận được thông báo liên quan đến việc tổ chức thi tuyển như: Địa điểm thi, môn thi, thời gian thi,... qua gmail, tin nhắn, zalo đã đăng ký và tại bảng tin của nhà trường.
Bước 4. Trả kết quả
Hội đồng tuyển sinh của nhà trường tiến hành trả kết quả xét tuyển, thi tuyển qua gmail, tin nhắn, zalo do học sinh/cha mẹ học sinh đã đăng ký, thông báo kết quả về các trường, xã thị trấn qua vnptioffice; đồng thời niêm yết kết quả trên bảng tin, trang thông tin của nhà trường https://noitruxinman.edu.vn hoặc fanpege của nhà trường https://www.facebook.com/noitruxinman theo quy định của công tác tuyển sinh. Học sinh/cha mẹ học sinh theo dõi kết quả trên các kênh thông tin nêu trên.

Trên đây là thông báo về công tác tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025 của trường PTDTNT THCS&THPT Xín Mần. Trong quá trình nộp hồ sơ nếu phụ huynh và học sinh có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ trực tiếp:
 Thầy Nguyễn Hồng Dân (Phó Hiệu trưởng) – SĐT: 0888770699; cô Hoàng Tú Phượng – SĐT: 0943936116; thầy Nguyễn Trọng Dũng – SĐT: 0916844155; chú Nịnh Văn Lạng – SĐT:0365505718; Cô Hoàng Thị Thanh Huệ - SĐT 0918685948 để được hướng dẫn, tư vấn./.


 

Tác giả: BAN BIÊN TẬP

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây